CPD Lectures 2020/2021

CPD Loengud 2020/2021

I believe in the Age of Digital Reality, it is impossible for independent authors and publishers to make money on publications. Your donations and crowd-founding will help to create new open access publications for everybody.
Curriculum
  • Moodul 1

VA õppekava:

Arhitektuuri tegemise ja kogemise meetoditest digitaalreaalsuse ajastul (On Methods of Doing and Experiencing Architecture in the Era of Digital Reality)

Õppekava esmane kuuluvus:

  • 1. Õppevaldkond - Tehnika, tootmine ja ehitus.
  • 2. Õppesuund – Arhitektuur ja ehitus.
  • 3. Õppekavarühm – Arhitektuur ja linnaplaneerimine.

Õppekava võib huvi pakkuda:

  • 1. Õppevaldkond – Humanitaaria ja kunstid.
  • 2. Õppesuund – Kunstid; Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppesuund
  • 3. Õppekavarühm – Kujutav kunst ja kunstiteadus; Humanitaaria ja kunsti interdistsiplinaarne õppekavarühm.

Õppekava keel:

  • 1. Eesti keel 2. Eesti ja inglise keel Õpingute üldmaht: 1. Eestikeelne: 4 moodulit kokku 5 ECTS 2. Inglisekeelne: 2 moodulit 3 ECTS 3. Eesti- ja inglisekeelne: 5 ECTS Õppekava eesmärk: Õppekava peaeesmärk on pakkuda teadmiste põhiseid täiendõppe mooduleid Volitatud Arhitekt 7 kutsetasemele jõudmiseks või selle taseme täiendamiseks. Õppekava eesmärgiks on ka pakkuda arhitektuuri eriala teooria ja ajaloo õppeaineid teistele kavandamis-põhistele distsipliinidele ja kunsti ning humanitaaria õppevaldkondadele. Samas on moodulid sobivad vabaainetena MA tasemel arhitektuuriõpingutes ja VÕTA programmis kasutamiseks. Õppekava õpiväljundid: Üldised õpiväljundid: Õppekava lõpetanu teadvustab ühiskonna kultuurilist, majanduslikku, tehnoloogilist ja ruumilist arengut ning arhitekti professiooni ühiskondlikku iseloomu, selle seotust kujutava kunsti ja disaini distsipliinidega digitaalreaalsuse ajastul. Kutsestandardi Volitatud Arhitekt tase 7, õpiväljunditest käsitleb õppekava järgmiste teadmiste täiendamist: 1. Arhitektuuri ning sellega seotud kunstiliikide, kultuuri ja teaduste ajalugu ja teooriad. 2. Arhitektuurse projekteerimise kvaliteeti mõjutavad kujutava kunsti, disaini ja sisearhitektuuri valdkonnad. 3. Ruumilise planeerimise ja linnaehituse ning keskkonna-, maastiku- ja sisearhitektuuri alused, strateegiad, teooriad ja ajalugu. 4. Ruumikompositsiooni alused. Õppekava alustamise tingimused puuduvad. Õppekava ülesehitus: Õppekava koosneb 7 teoreetilisest moodulist ja nende juurde kuuluvast iseseisvast tööst. Kokku sisaldavad moodulid 8 ECTS punkti. Kõik moodulid on kättesaadavad veebikeskkonnas ja loengud toimuvad e-õppena. Loengud on jagatud 15 – 30 minuti pikkusteks temaatilisteks podcastideks. Õpiväljundite hindamine: Õpiväljundeid hinnatakse igas moodulis kirjaliku küsimustiku ja kokkuvõtliku esseega. Küsimustik katab podcastides kirjeldatud teemasid. Küsimustik loetakse vastatuks kui 60 % vastustest on õiged. Essee on vajalik iseseisva töö kontrollimiseks. Hindamine on mitteeristav. Õppe sisu: Õppekava moodulid käitlevad järgmiseid teemasid: Moodul 1: Future Studies: Era of Digital Reality (English). 1.5 ECTS Loengud annavad ülevaate kavandamis-põhiste distsipliinide, sealhulgas arhitektuuri, disaini ja linnaehituse valdkondade arengutest ja paradigmaatilisi muudatustest aastatel 2000 – 2020. Vaadeldakse ajaloolist, kontseptuaalset ja tehnoloogilist konteksti uue digitaalreaalsuse raamistuses. Moodul 2: Kompositsioonist. (Eesti keeles). 1.5 ECTS Loengud analüüsivad mitmekihiliste kompositsiooniprotsesside olemust. Vaadeldakse kaasaegset ja ajaloolist kompositsiooni mõistet. Näidete varal käsitletakse ja kirjeldatakse erinevate ajastute mõningaid enamlevinud kompositsioonivõtteid. Spekuleeritakse kompositsiooniprotsesside teisenemisest seoses digitaalreaalsuse kehtestumisega. Moodul 3: Sissejuhatus linnaehituse ajaloole. (Eesti keeles). 1.5 ECTS Loengutes antakse ülevaade Euroopa linnaehituse olulisematest meetoditest ja kontseptsioonides kuni Uusaegse perioodini. Vaadeldakse avaliku linnaruumi kujunemise loogikat ja analüüsitakse olulisemaid linnaehituslikke näiteid. Loenguid on täiendatud illustratiivse materjaliga Google Earth ja Google Maps keskkonnast. Moodul 4: Tulevikku kujutledes. (Eesti keeles). 1 ECTS Õppe sisu on sama, mis Moodulil 1, kuid see on lühendatud ja eesti keeles. Moodul 5 (valmib 2021 suveks): On Composition (English). 1.5 ECTS Õppe sisu on sama, mis Moodulil 2, kuid see on laiendatud ja inglise keeles. Moodul 6: Kompositsiooni meistriklassid (Eesti keeles, inglise subtiitritega) 4 klassi annab 1 ECTS. Intervjuudes eesti kunstnike ja arhitektidega arutletakse kompositsiooni olemuse ja ajaloo üle. Tähelepanu all on autori isikliku suhte ja kogemus kompositsiooniga. Detailselt vaadatakse 1 – 2 kunstitöö saamislugu. Moodul 7 (valmib 2021 kevadsemestriks): Keskaja arhitektuuri ajalugu (Eesti keeles) 1.5 ECTS Loengutes antakse lühike ülevaade Keskaja arhitektuuri olulisematest näidetest alates Konstantinos Suure valitsemisajast kuni Philippo Brunnelleschi ehitusteni. Vaadeldakse erinevate objektide saamislugusid ja omavahelisi seoseid. Koolituse läbimisel väljastatav dokument: 1. Kui õppija läbib mooduli ja õpiväljundite hindamise väljastatakse talle täiendkoolitustunnistus. 2. Kui õppija läbib mooduli ilma hindamiseta väljastatakse talle soovi korral tõend. 3. Tunnistused ja tõendid väljastatakse elektrooniliselt. Õppekava läbiviija: Jüri Soolep Doktorikraad 2001, Portsmouthi Ülikool Arhitekti diplom 1986, Eesti Riiklik Kunstiinstituut Volitatud Arhitekt, tase 8 www.soolep.ee jyri.soolep@artun.ee